17 °C kamery

Regulamin stacji

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne:

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim jest spółka Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, ul. 1 Maja nr 61, 43-460 Wisła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000389434 NIP: 5482645961,

REGON: 241920320 2. Obszar zorganizowanego terenu narciarskiego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Zasady korzystania z karnetu czasowego:

 1. Karnet czasowy uprawnia do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego przez okres ważności karnetu.
 2. Z karnetu czasowego może korzystać wyłącznie jedna osoba, pod rygorem ZABLOKOWANIA karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 3.  Na Stacji narciarskiej prowadzona jest foto – kontrola osób korzystających z karnetów czasowych. Zdjęcie wykonywane są podczas każdego skasowania karnetu czasowego na bramkach wejściowych na kolej linową.
 4. Pracownicy stacji narciarskiej są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.
 5. Karnety inne niż czasowe nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w okresie działania Stacji, zgodnie z ich treścią.
 6. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi
 7. Kaucja za kartę magnetyczną ważna jest tylko jeden sezon.

Zasady korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego:

 1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę kolei i wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.
 2. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są za własne zachowanie oraz za poprawne działanie używanego sprzętu narciarskiego i snowboardowego przez nie używanego.
 3. Początkujący narciarze i snowboardziści zobowiązani są do informowania o tym fakcie obsługę wyciągu oraz mogą żądać dodatkowych informacji.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
 5. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego, tras narciarskich i rowerowych przez osoby będące w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5%) lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
 6. Zarządzający stacją narciarską zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bądź do usunięcia osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia Stacji narciarskiej, na podstawie ważnego karnetu.
 8. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS oraz posiadanie ważnego karnetu.
 9. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i są przeznaczone wyłącznie do zjazdu w dół.
 10. Zabrania się wprowadzania na teren stacji narciarskiej i oraz tras rowerowych zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 11. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na trasach narciarskich i rowerowych oraz w trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego.
 12. Zabrania się korzystania z tras narciarskich i rowerowych poza godzinami otwarcia stacji narciarskiej oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 13. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, zjazd na sankach oraz wszelkich innych przedmiotach niż narty lub snowboard.
 14. W trakcie użytkowania urządzeń transportu linowego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich, ponadto należy stosować się do przepisów kodeksu narciarskiego, instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, w tym do zapisów niniejszego regulaminu.
 15. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych.
 16. Przechodzenie przez bramki bez prawidłowego odczytu karnetu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem karnetu bez prawa zwrotu kaucji oraz niewykorzystanych zjazdów.
 17. Wszelka działalność zarobkowa, w tym szkolenie narciarskie na obszarze Stacji Narciarskiej wymaga zgody zarządzającego. Zabrania się przebywania na terenie Stacji Narciarskiej w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody zarządzającego stacją narciarską.
 18. Zarządzający stacją narciarską nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
 19. Osoby, nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren stacji narciarskiej oraz mogą zostać pozbawione karnetu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego.
 20. UWAGA: Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki, skutery śnieżne, quady, itp.).
 21. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach.
 22. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, flarami, znakami ograniczającymi lub tyczkami o odpowiednim kolorze w zależności od stopnia trudności trasy.
 23. Narciarze i snowboardziści powinni zachować szczególną ostrożność w związku z mogącymi pojawić się na trasie narciarskiej przeszkodami, takimi jak: hydranty, armatki, systemy zaśnieżania, lampy oświetleniowe i innymi sztucznymi przeszkodami.
 24. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej możliwe jest korzystanie tylko i wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
 25. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
  • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
  • Wyprzedzania innych użytkowników tras tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę narciarską, po uprzednim sprawdzeniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • Używania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
 26. W przypadku zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 27. Każdy uczestnik wypadku, sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 28. W razie wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu.
 29. Na trasie zjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, dostosować jazdę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na trasie i warunków atmosferycznych. Zabrania się utrudnianie zjazdów pozostałym osobom, zatrzymywanie w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu, brawurowej jazdy. Należy stosować się do ogólnych zasad przyjętych w ruchu lądowym.
 30. Zasady korzystania z parku narciarskiego (snowparku) umieszczone są przy wjeździe do niego.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, ul. 1 Maja nr 61, 43-460 Wisła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000389434 NIP: 5482645961, REGON: 241920320. Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 2. Dane osobowe osób korzystających z karnetów czasowych będą przetwarzane przez zarządzającego stacją narciarską w celu wykonania umowy to jest na podstawie art. 6 lit. b RODO.
 3. Administrator nie przewiduje powierzenia Pana/Pani danych osobowych.
 4. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży karnetu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Zasady korzystania z urządzeń transportu linowego (kolei i wyciągów)

Kolej linowa

 1. Przejazd uważa się za rozpoczęty, po skasowaniu karnetu w urządzeniu wejściowym (bramce).
 2. Na krzesełko nie można wsiadać z plecakiem na plecach oraz zawieszonymi na szyi lub ramieniu torbami, aparatami fotograficznymi itp. przedmiotami.
 3. W czasie jazdy podręczny bagaż należy trzymać na kolanach, a narty i snowboard należy mieć przypięte do nóg. Nie wolno nart i snowboardu przewozić w poprzek trasy lub pionowo.
 4. W czasie jazdy rower jest przewożony na specjalnym uchwycie, nie wolno przewozić rowerów na siedzeniach.
 5. W czasie jazdy kolei należy zamknąć zabezpieczenie – pałąk ruchomy pociągając go do dołu.
 6. Pasażer posiadający ważny karnet na przejazd ma prawo:
  • przejazdu koleją,
  • bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 10 kg, przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego (obejmującego jedną parę nart, jeden snowboard lub jeden rower).
 7. Możliwość wejścia na peron sygnalizowana jest sygnałem świetlnym zielonym oraz otwarciem bramki, wejście winno nastąpić niezwłocznie po sygnale zielonym, zabrania się wejścia na peron po włączeniu się sygnału świetlnego czerwonego
 8. Po wyjeździe na peron górny, należy natychmiast oddalić się od peronu, aby nie utrudniać ruchu następnym narciarzom, rowerzystom oraz pieszym.
 9. Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są: obsługa wyciągu, ratownicy, instruktorzy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 10. Pasażer jest zobowiązany:
  • Sprawdzić czy otrzymał właściwy karnet,
  • Zachować karnet w czasie przewozu aż do opuszczenia kolei, okazywać go na żądanie personelu,
  • Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei,
 11. W czasie jazdy nie wolno kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku oraz próbować zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory kolei.
 12. Podróżny, mimo posiadania ważnego karnetu, nie może żądać wykonania przewozu jeśli jest on niemożliwy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub przerwach między planowanymi jazdami, bądź gdy praca kolei jest niemożliwa z innych względów.
 13. Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest dopuszczalny na osobowym krzesełku za uiszczeniem dodatkowej opłaty w kasie.
 14. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 cm mogą być przewożone na krzesetkach tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba towarzysząca musi być w stanie i gotowości do udzielenia jadącemudziecku koniecznej pomocy.
 15. Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesła.

Wyciąg narciarski

 1. Przejazd uważa się za rozpoczęty, po skasowaniu karnetu w urządzeniu wejściowym (bramce).
 2. Po przejściu przez bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 5. Nie dozwolone jest chwytanie na trasie pustych orczyków oraz wyczepianie się na trasie podjazdu.
 6. Orczyk należy powoli i spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania)
 7. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 8. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 9. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z innych przyczyn niezależnych od zarządzającego stacją narciarską.
 10. Po zatrzymaniu wyciągu, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi wyciągu.

Działania ratownicze na stacji:

 1. Działania ratownicze w zimie prowadzone są przez: służby ratownicze GOPR.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Telefony alarmowe: 601 100 300 – GOPR/TOPR / 985 – GOPR / 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Dodatkowe informacje:

 1. Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej.
 2. Trasa zjazdowa może być sztucznie naśnieżana, o takim fakcie informujemy zamieszczając stosowne znaki graficzne i tablice informacyjne znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie.
 3. Podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.
 4. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, długotrwałe deszcze) kierownik stacji ma prawo do wyłączenia kolei ze względów bezpieczeństwa.
 5. Właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie stacji narciarskiej.
 6. Za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy.
 7. W sytuacji przerwy w działaniu Stacji z powodu działania siły wyższej (w rozumieniu kodeksu cywilnego) – np. przerwy w dostawie energii elektrycznej z przyczyn nie leżących po stronie Stacji: a. jeżeli przerwa trwa nie dłużej niż 1 (jedną) godzinę – czas obowiązywania karnetów czasowych zostaje przedłużony o czas trwania przerwy, Stacja nie zwraca w takiej sytuacji ceny za niewykorzystany czas z danego karnetu czasowego; b. jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 (jedną) godzinę – klient ma prawo wg swego wyboru:
  • otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy;
  • przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.
 8. Zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu, w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z uwagi na przerwę w działaniu Stacji z powodu działania siły wyższej.
 9. Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi.
 10. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela ośrodka narciarskiego spółki Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, ul. 1 Maja nr 61, 43-460 Wisła – o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia ustnie obsługę kasy oraz pisemnie lub mailem info@skolnity.pl w terminie do 7 dni od zdarzenia.
Strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług i zgodnie z polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.